MEDZINÁRODNÁ JAZYKOVÁ AKREDITÁCIA - IALF ACCREDITATION

 

IALF akreditácia sa riadi týmito kritériami:

 

  • vysoká kvalita jazykovej úrovne inštitúcie / produktu

  • garancia používania metód fun&effective (nespočíva v používaní alebo vlastnení nejakej konkrétnej licencie)

  • dodržiavanie princípov Univerzity ľudskej osobnosti

 

IALF akreditácia je určená pre:

 

A. Jazykové inštitúcie existujúce minimálne dva roky (Language Institution IALF Accredtation)

Jazyková inštitúcia je: jazyková škola; MŠ/ZŠ/SŠ s rozšírenou výučbou cudzích jazykov; katedra cudzích jazykov; samostatne podnikajúci jazykový lektor.   

B. Jazykové produkty vydané dva mesiace a viac pred podaním žiadosti o IALF akreditáciu (Language Product IALF Accreditation)
Jazykový produkt je: učebnica v tlačenej alebo elektronickej forme; slovník; cvičebnica; 
audioučebnica; softvér na CD alebo USB; a jazykové projekty, ktoré musia mať pravidelný charakter a boli už zreaalizovné min. jedenkrát.

 

Akreditačný proces

 

Akreditačný proces trvá dva-tri+ mesiace pri pridelení akreditácie inštitúciám / produktom, ktoré  sa uchádzajú o akreditáciu po prvý raz.

IALF akreditácia je platná tri roky. Predĺženie akreditácie trvá tri týždne.

Akreditácia môže byť inštitúcii / produktu odobratá v prípade porušenia kritérií a/lebo kódexu akreditacie, s ktorým príslušná inštitúcia / autor produktu súhlasia pri odoslaaní žiadosti o udelenie IALF akreditácie. 

V prípade udelenia IALF akreditácie je príslušnej inštitúcii / produktu zaslaný "Certificate of Accreditation" a logo udelenej akreditácie, ktoré má držiteľ akreditácie právo použiť na svojej internetovej stránke a materiáloch súvisicich výhradne s akreditovanou inštitúciou / produktom.

V prípade neudelenia akreditácie môže žiadateľ podať opakovanú žiadosť pre rovnakú inštitúciu / produkt / projekt  najskôr o 6 mesiacov s prihliadnutím na zvýšenie kvality svojej inštitúcie / produktu / projektu.

Akreditačná komisia pozostáva z odborných filológov pre príslušný/e jazyk/y s viacročnými praktickými skúsenosťami v oblasti jazykového vzdelávania a stále aktívnou činnosťou v oblasti jazykov.

 

Poplatky

 

1) Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o akreditáciu je 45 EUR / žiadosť. Tento poplatok sa uhrádza pri podávaní žiadosti a potvrdenie o jeho úhrade je potrebné zaslať spolu so žiadosťou o udelenie akreditácie.

Adiministratívny poplatok sa nevracia.

2) Akrečditačný poplatok sa uvádza na tejto stránke nižšie

Zaslaním žiadosti nevzniká žiadateľovi automatický nárok na udelenie IALF akreditácie a v prípade, že inštitúcia / produkt počas akreditačného procesu nezíska hodnotenie na udelenie IALF akreditácie a teda akreditáciu nezíska, žiadateľ akreditačný poplatok neplatí.

Akreditačný poplatok je 350 EUR / akreditácia typ Language Institution, členovia IALF 290 EUR / akreditácia.

Akreditačný poplatok je 250 EUR / akreditácia typ Language Product / Project, členovia IALF 190 EUR / akreditácia.

V prípade udelenia akreditácie sa žiadateľ zaväzuje uhradiť akreditačný poplatok v priebehu 7 (siedmich) dní odo dňa oznámenia výsledku akreditačného hodnotenia, ktoré sa zasiela vždy 15-teho v mesiaci, resp. v prípade víkendu alebo sviatku v nasledujúci prvý pracovný deň.  

 

O koľko IALF akreditácií je možné žiadať

 

Jazyková inštitúcia môže ziadať o pridelenie IALF akreditácie pre Language Institution a/lebo pre Language Product.

Autor/predajca/vydavateľ môže žiaadať o udelenie IALF akreditácie pre Language Product.

Počet produktov. pre ktoré žiadateľ žiada o udelenie IALF akreditácie nie je limitovaný.
V jednej žiadosti je možné naraz žiadaať o akreditáciu max. troch produktov, pričom administratívny pop
latok sa uhrádza v plnej výške za každý produkt (poplatky je možné uhradiť jedným prevodom).

 

Postup získania IALF akredtácie

 

1) Odošlite žiadosť, ktorá je k dispozícii nižšie.

2) K žiadosti pripojte (nahrajte zo svojho pc) doklad o úhrade administratívneho poplatku.
Poplatok uhraďte bankovým prevodom na: názov účtu: IALF, názov banky: Fio, číslo účtu: 
SK1283300000002901464944 VS: 16888, do správy pre prijímateľa uveďte "Akreditacia + názov žiadateľa".
Iné spôsoby úhrady poskytovateľ akreditácie neprijíma. 

3) Žiadateľ môže byť vyzvaný na doplnenie dodatočných informácií a podkladov, ktoré je potrebné následne doručiť do deviatich pracovných dní.
V prípade žiadosti o IALF akreditáciu pre jazykový produkt ho žiadateľ doručí v dvoch 
exemplároch poskytovateľovi akreditácie najneskôr do deviatich dní odo dňa odoslania žiadosti o akreditáciu.

Elektronické knihy a projekty podujatí je možné pripojiť priamo v žiadosti o udelenie IALF akreditácie alebo dodatočne e-mailom.

Ostatné produkty (tlačené, softvér...) je potrebné doručiť poštou.
Pre žiadateľov zo Slovenska a Českej republiky na adresu: IALF, Poštový priečinok E50, 949 
01 Nitra, Slovakia

4) Nasleduje aakreditčný proces, počas ktorého môže byť žiadateľ kontaktovaný osobne a/lebo inou formou.

5) Výsledky akreditačného procesu oznamuje IALF vždy 15-teho v mesiaci elektronickou formou, resp. v prípade víkendu alebo sviatkov najbližší nasledujúci pracovný deň.

6) V prípade udelenia IALF akreditácie je žiadateľovi doručený vyššie uvedený "Certificate of Accreditation" s kódom akreditácie a logo s právami na jeho používanie.
Akreditované inštitúcie / produkty zároveň získavajú právo na využívanie ad&pr služieb 
ponúkaných IALF len za 2EUR/služba počas celého obdobia platnej IALF akreditácie.
Akreditované inštitúcie tiež môžu používať IALF certifikáty pre svoje jazykové kurzy (viď 
kódex akreditáce).

 

KÓDEX IALF AKREDITÁCIE

 

Držiteľ IALF akreditácie sa zaväzuje dodržiavať nasledujúce pravidlá:

1) Používanie prvkov udelenej akreditácie "Certificate of Accreditation" a logo akreditácie výhradne na:

  • vlastnej webstránke

  • vlastných tlačených a elektronických propagačných materiáloch priamo súvisicich s typom uvedelenej IALF akreditácie (Institution a/lebo Product)

  • v prípade udelenia IALF akreditácie pre produkt je možné použiť prvky udelenej akreditácie aj priamo na produkte

  • na certifikátoch na konci uceleného kurzu

2) Šíriť dobré meno IALF akreditácie a nepoškodzovať jej poskytovateľa, iných držiteľov IALF akreditácie, partnerov a spolupracovníkov IALF.

3) Naďalej rozvíjať kvalitu svojich služieb a produktov. Nepoužívať nekalé praktiky a antihumánne spôsoby.

4) Ak v jazykovej inštitúcii s udelenou IALF akreditáciou dôjde počas platnosti IALF akreditácie ku personálnym zmenám v pomere vyššom ako 30%, je príslušná inštitúcia povinná oznámiť to písomnou elektronickou formou s uvedením svojho kódu IALF akreditácie poskytovateľovi akreditácie a noví pracovníci/spolupracovníci sú povinní zúčastniť sa akreditačného hodnotenia v Nitre. Akreditačné hodnotenie trvá 20 - 60 minút a je bezplatné. Termín je potrebné dohodnúť si tri týždne vopred. 

5)  Držiteľ IALF akreditácie žiada o predĺženie akreditácie najneskôr 15-teho v mesiaci predchádzjúcom mesiacu s termínom vypršania platnosti udelenej akreditácie (napr. ak akreditácia končí 15. novembra je potrebné zaslať žiadosť o predĺženie najneskôr 15. októbra).
Žiadosť o predĺženie IALF akreditácie s podáva bežnou formou žiadosti (bez predpísaného 
formulára) a musí obsahovať:
        - hlavičku s údajmi žiadateľa
        - kód končiacej akreditácie
        - text, že žiadateľ  žiada o predĺženie príslušnej IALF akreditácie
        - termín už zrealizovanej úhrady akreditačného poplatku vo výške platnej pre aktuálny rok 
(uvádza sa vždy na tejto stránke), aktuálne 135 EUR

Žiadosť musí byť opečiatkovaná, podpísaná a zaslaná ako príloha z e-mailovej adresy, ktorú žiadateľ uviedol pri prvej žiadosti o udelenie IALF akreditácie. 
 
6) Akékoľvek prípadné zmeny údajov sa držiteľ IALF akreditácie zavúzuje oznámiť 
poskytovateľovi IALF akreditácie písomne elektronicky.

S týmto kódexom žiadateľ plne súhlasí v momente odoslania žiadosti o IALF akreditáciu. 

Rovnako žiadateľ súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých údajov v žiadosti na interné účely poskytovateľa akreditácie a všeobecné informáčné účely.  

 

  Požiadať o udelenie IALF akreditácie 

 

 


IALF AKREDITACIA MEDZINARODNA JAZYKOVA AKREDITACIA

MEDZINARODNA JAZYKOVA AKREDITACIA IALF

© IALF - JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK since 2010

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode